Admin

พฤศจิกายน 10, 2021

กิจกรรมตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

เน้นการให้บริการแบบ One stop service ในวิถี New normal ระหว่างเดือนมกราคม -ตุลาคม 2564

Admin

มีนาคม 6, 2021

การตรวจสุขภาพประจำปี

โรงพยาบาลปทุมธานี มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพในบุคลากร ทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไปและการตรวจตามความเสี่ยงจากการทำงาน

Admin

มีนาคม 4, 2021